Години роботи

пн-пт 10.00 - 18.00; сб-нд за домовленістю

Замовити безкоштовну консультацію

Корпоративний інвестиційний фонд (далі – КІФ) це – юридична особа, яка утворюється у формі акціонерного товариства і провадить виключно діяльність із спільного інвестування.

Корпоративний інвестиційний фонд не відповідає за зобов’язаннями учасників корпоративного фонду. До корпоративного фонду та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення учасниками корпоративного фонду протиправних дій.

Учасники корпоративного інвестиційного фонду КІФ не відповідають за зобов’язаннями корпоративного фонду і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю корпоративного фонду, тільки в межах належних їм акцій корпоративного фонду, крім учасників корпоративних фондів, до складу активів яких входять більше 10 відсотків акцій банку або більше 50 відсотків корпоративних прав особи, яка є власником істотної участі у банку, які у такому разі відповідають за зобов’язаннями банку відповідно до закону. 

До учасників корпоративного фонду не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права, у разі вчинення протиправних дій корпоративним фондом або іншими учасниками корпоративного фонду, крім учасників корпоративних фондів, до складу активів яких входять більше 10 відсотків акцій банку або більше 50 відсотків корпоративних прав особи, яка є власником істотної участі у банку, до яких можуть застосовуватися санкції відповідно до закону, що регулює діяльність банків, внаслідок вчинення протиправних дій компанією з управління активами, що здійснює управління акціями банку від імені такого корпоративного фонду.

Діяльність корпоративного інвестиційного фонду

 1. Управління активами корпоративного інвестиційного фонду на підставі відповідного договору здійснює компанія з управління активами.
 2. Зберігання активів корпоративного інвестиційного фонду здійснює на підставі відповідного договору зберігач активів корпоративного інвестиційного фонду.

Договір між корпоративним інвестиційним фондом і компанією з управління активами про управління активами корпоративного інвестиційного фонду та договір між корпоративним інвестиційним фондом і зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду укладаються на строки, визначені сторонами договорів. Дію таких договорів може бути продовжено за рішенням загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду.

Корпоративний інвестиційний фонд не має права:

 1. Здійснювати емісію цінних паперів, крім акцій корпоративного інвестиційного фонду.
 2. Надавати активи у заставу в інтересах третіх осіб.
 3. Розміщувати акції корпоративного фонду за ціною, нижчою від вартості чистих активів корпоративного інвестиційного фонду в розрахунку на одну акцію, що перебуває в обігу, крім розміщення акцій корпоративного фонду серед засновників з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду.
 4. Відмовитися від викупу власних акцій з підстав, не зазначених у цьому Законі або нормативно-правових актах Комісії.
 5. Створювати будь-які спеціальні або резервні фонди.
 6. Надавати позику (крім венчурного фонду).

Реєстрація Корпоративного інвестиційного фонду

КІФ вважається створеним і набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації в установленому законодавством порядку створення корпоративного інвестиційного фонду.

Корпоративний інвестиційний фонд набуває статусу інституту спільного інвестування з дня внесення відомостей про нього до Реєстру.

У разі заснування корпоративного інвестиційного фонду його акції підлягають приватному розміщенню.

До державної реєстрації корпоративного інвестиційного фонду та його статуту в органах державної реєстрації засновники корпоративного інвестиційного фонду мають сплатити 100 відсотків розміру початкового статутного капіталу.

Засновники корпоративного фонду сплачують акції КІФ виключно коштами.

Порядок створення корпоративного інвестиційного фонду

Порядок створення корпоративного інвестиційного фонду можна розділити за такими етапами:

 1. Прийняття зборами засновників рішення про створення корпоративного інвестиційного фонду, затвердження проекту його статуту та про приватне розміщення акцій корпоративного фонду.
 2. Подання до Комісії заяви та всіх документів, необхідних для погодження проекту статуту корпоративного фонду та реєстрації випуску акцій КІФ з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду.
 3. Реєстрація Комісією випуску акцій КІФ, погодження проекту статуту корпоративного інвестиційного фонду та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій КІФ.
 4. Присвоєння акціям КІФ міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів.
 5. Укладення з депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування емісії акцій корпоративного фонду та оформлення глобального сертифіката.
 6. Приватне розміщення акцій КІФ серед засновників корпоративного фонду.
 7. Оплата повної номінальної вартості акцій корпоративного фонду з метою формування початкового статутного капіталу.
 8. Затвердження установчими зборами корпоративного фонду результатів приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду, затвердження статуту, обрання членів наглядової ради корпоративного фонду, затвердження проектів договорів з компанією з управління активами та зберігачем активів корпоративного фонду.
 9. Державна реєстрація корпоративного фонду та його статуту в органах державної реєстрації;
 10. Укладення договорів з компанією з управління активами та зберігачем активів корпоративного фонду.
 11. Подання до Комісії всіх документів, необхідних для реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду, регламенту та внесення відомостей про корпоративний фонд до Реєстру.
 12. Отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду, зареєстрованого регламенту, свідоцтва про внесення до Реєстру та зареєстрованого звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду.

Статутний капітал корпоративного інвестиційного фонду

Мінімальний розмір статутного капіталу корпоративного фонду становить 1250 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на день реєстрації фонду як юридичної особи.

Установчі збори корпоративного інвестиційного фонду

На установчих зборах корпоративного фонду вирішуються питання про:

 1. Затвердження статуту корпоративного фонду.
 2. Створення наглядової ради корпоративного фонду та обрання її членів.
 3. Уповноваження представника (представників) на вчинення дій, пов’язаних із створенням корпоративного фонду.
 4. Затвердження результатів приватного розміщення акцій корпоративного фонду серед засновників.
 5. Затвердження проектів договорів з компанією з управління активами та зберігачем активів корпоративного фонду.
 6. Вчинення інших дій, необхідних для створення корпоративного фонду.

Статут корпоративного інвестиційного фонду

Статут корпоративного інвестиційного фонду повинен містити відомості про:

 1. Повне найменування корпоративного фонду українською мовою.
 2. Тип корпоративного фонду (відкритий, інтервальний, закритий).
 3. Вид корпоративного фонду (диверсифікований, недиверсифікований, спеціалізований, кваліфікаційний).
 4. Клас інвестиційного фонду у разі, якщо корпоративний фонд є спеціалізованим або кваліфікаційним.
 5. Належність корпоративного фонду до венчурного або біржового фонду.
 6. Спільне інвестування як виключну діяльність корпоративного фонду.
 7. Обмеження щодо діяльності відповідно до цього Закону.
 8. Строк діяльності корпоративного фонду у разі, якщо такий корпоративний фонд є строковим.
 9. Розмір статутного капіталу.
 10. Номінальну вартість і загальну кількість акцій корпоративного фонду.
 11. Порядок виплати дивідендів учасникам корпоративного фонду (для закритого корпоративного фонду), крім випадків, якщо статутом передбачено, що виплата дивідендів не здійснюється.
 12. Порядок скликання та проведення загальних зборів.
 13. Компетенцію загальних зборів та порядок прийняття ними рішень.
 14. Спосіб повідомлення учасникам корпоративного фонду про зміни у порядку денному загальних зборів.
 15. Кількісний склад, компетенцію наглядової ради та порядок прийняття нею рішень.
 16. Порядок внесення змін до статуту.
 17. Порядок припинення корпоративного фонду.

Регламент корпоративного інвестиційного фонду

Корпоративний фонд зобов’язаний зареєструвати регламент протягом шести місяців з дня державної реєстрації корпоративного фонду як юридичної особи.

Регламент КІФ повинен містити відомості про:

 1. Повне найменування корпоративного фонду.
 2. Ідентифікаційний код корпоративного фонду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
 3. Місцезнаходження корпоративного фонду.
 4. Дату та номер свідоцтва про державну реєстрацію корпоративного фонду і найменування органу, що здійснив таку реєстрацію.
 5. Строк діяльності корпоративного фонду (для строкового корпоративного фонду).
 6. Умови, за яких може бути здійснено заміну компанії з управління активами, зберігача активів корпоративного фонду, та порядок такої заміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав учасників корпоративного фонду.
 7. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) акцій корпоративного фонду.
 8. Порядок визначення розміру винагороди компанії з управління активами та покриття витрат, пов’язаних з діяльністю корпоративного фонду, що відшкодовуються за рахунок його активів.
 9. Порядок виплати дивідендів (для закритого корпоративного фонду, якщо можливість їх виплати передбачена статутом такого корпоративного фонду).
 10. Порядок та строки викупу корпоративним фондом своїх акцій.
 11. Інвестиційну декларацію.
 12. Мінімальну вартість активів, що є предметом договорів, укладених компанією з управління активами, які підлягають затвердженню наглядовою радою.

Регламент може містити інші відомості.

Органи корпоративного інвестиційного фонду

Органами корпоративного фонду є загальні збори та наглядова рада.

Загальні збори корпоративного інвестиційного фонду

До виключної компетенції загальних зборів КІФ належать:

 1. Внесення змін до статуту корпоративного фонду.
 2. Прийняття рішення про розміщення акцій корпоративного фонду.
 3. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу корпоративного фонду.
 4. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу корпоративного фонду.
 5. Затвердження проспекту емісії акцій корпоративного фонду.
 6. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, а також внесення змін до них.
 7. Затвердження інших внутрішніх документів корпоративного фонду, якщо інше не передбачено статутом або регламентом.
 8. Затвердження річного звіту корпоративного фонду.
 9. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру для закритого корпоративного фонду, якщо можливість їх виплати передбачена статутом такого корпоративного фонду.
 10. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
 11. Обрання членів наглядової ради.
 12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
 13. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту наглядової ради, компанії з управління активами та зберігача активів корпоративного фонду.
 14. Прийняття рішення про ліквідацію корпоративного фонду, обрання ліквідаційної комісії, затвердження балансу та довідки про вартість чистих активів корпоративного фонду на дату прийняття такого рішення.
 15. Прийняття рішення про продовження строку діяльності корпоративного фонду.
 16. Прийняття рішення про обрання (заміну) компанії з управління активами та укладення договору з нею.
 17. Прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача активів інституту спільного інвестування та укладення договору з ним.
 18. Прийняття рішення про обрання (заміну) аудитора (аудиторської фірми) та укладення договору з ним.
 19. Прийняття рішення про обрання (заміну) оцінювача майна корпоративного фонду та укладення договору з ним.
 20. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та укладення договору з ним.
 21. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом.

Наглядова рада корпоративного інвестиційного фонду

Наглядова рада корпоративного фонду є органом, що здійснює захист прав учасників корпоративного фонду, та відповідно до цього Закону і статуту корпоративного фонду здійснює нагляд за діяльністю корпоративного фонду і виконанням умов регламенту, інвестиційної декларації та договору про управління активами корпоративного фонду.

Створення наглядової ради корпоративного фонду є обов’язковим.

До компетенції наглядової ради КІФ належать:

 1. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів, крім скликання учасниками корпоративного фонду позачергових загальних зборів.
 2. Затвердження порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання учасниками корпоративного фонду позачергових загальних зборів.
 3. Обрання голови наглядової ради.
 4. Затвердження регламенту та змін до нього.
 5. Затвердження змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду.
 6. Обрання реєстраційної комісії, за винятком скликання позачергових загальних зборів учасниками корпоративного фонду.
 7. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів (для корпоративного фонду закритого типу).
 8. Визначення дати складення переліку учасників корпоративного фонду, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, та дати складення переліку учасників корпоративного фонду, які мають право на участь у загальних зборах.
 9. Затвердження договорів щодо активів корпоративного фонду, укладених компанією з управління активами, на суму, яка перевищує встановлену статутом або регламентом мінімальну вартість.
 10. Вирішення інших питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно із законом або статутом корпоративного фонду.

Отримати безкоштовну консультацію, у разі виникнення питань, Ви можете за телефоном +380501861851

Залишити заявку